پرسش و پاسخ

صورت سوال : 

اثربخشی  کاشت نخ جذبی یا امبدینگ صورت چقدر است؟

پاسخ:

این روش هم بسیار سریع اثر است و هم قدرتمند می باشد. تقریبا تمام بیمارانی که برای انجام لیفت صورت به ما مراجعه کرده اند در همان جلسه و بعد از اتمام کار متوجه تغییرات واضح و عالی پوست صورت می شوند.

البته این تمام کار نیست و از بعد از یک ماه تغییرات درمانی و اثرات فوق العاده این روش روی پوست شما ظاهر می شود.

تصاویر قبل و بعد متعددی در کلینیک ما موید این توضیح می باشد.

ادامه مطلب پرسش و پاسخ ا