درمان فلج مغزی یا کودک cp با طب سوزنی

تواند ,تواند بایستد بیمار کودک سه و نیم ساله ای است که نمی تواند بایستد ، نمی تواند راه برود و توان تکلمی ندارد. همچنین دررفتگی دو طرفه لگن و مشکل مچ پا نیز دارد.

برای او ۱۱ جلسه طب سوزنی انجام شده و اکنون به گفته والدینش :

با کمک مبل و بدون کمک کسی می تواند بایستد ، دستور پرتاب توپ را در کاردرمانی به آسانی انجام می دهد ، اضطراب از سر و صدای بلند خیلی کم است.

ادامه مطلب درمان فلج مغزی یا کودک cp با طب سوزنی ا