طب سوزنی در درمان فلج مغزی

بیمار دختر ۶ ساله ای است که فلج مغزی می باشد. نمی تواند بنشیند،چهاردست و پا نمی رود و نمی ایستد، شناختش کم است و دستورات کلامی را اجرا نمی کند . توان تکلمی هم ندارد و هیچ کلمه ای نمی گوید. 

اکنون ده جلسه طب سوزنی برای او انجام شده و به گفته پدرش :

جنب و جوش او بیشتر شده است ، خودش به تنهایی و بدون کمک  می نشیند ، تمایلش به بازی با کودکان بیشتر شده است ، اشتها بیشتر شده است و به تمرینات چهار دست و پای کاردرمانی واکنش مثبت نشان می دهد.

جلسات درمانی او ادامه خواهد یافت.

ادامه مطلب طب سوزنی در درمان فلج مغزی ا