کاهش سایز سینه

سایز ,کاهش ,کاهش سایز بیمار خانم ۴۰ ساله ای است که برای کاهش سایز سینه مراجعه کرده است. برای ایشان اقدام به انجام همزمان امبدینگ و البته کاشت سوزن روی لاله گوش کردیم و با همان جلسه اول امبدینگ سایز سینه از ۷۵ به ۷۰ که سایز مطلوب بیمار بود کاهش یافت.

ادامه مطلب کاهش سایز سینه ا