سفیران سلامت تهران

 

 

خداوند می فرماید سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی یابد مگر آن که خودشان بخواهند.
و ...
خودمراقبتی، تبلور خواستن و توانستن است برای انتخاب «سرنوشتی سالم»

پس ... با مهربانی و عشق،  از خود و دیگران مراقبت کنیم.

 

لینک پیوستن به گروه تلگرامی «سفیران سلامت تهران»

https://telegram.me/safiranesalamatetehran

 

ادامه مطلب سفیران سلامت تهران ا