همراه، ولی نه در راه!

تلفن ,رانندگی ,هنگام ,هنگام رانندگی

لطفا هنگام رانندگی تلفن همراه را فراموش کنید.

 

 

 

این وسیله ی حواس پرت کن را برای لحظاتی از خود دور کنید و با تمرکز کافی از رانندگی لذت ببرید.

اگر یادمان باشد که تلفن برای مواقع ضروری است و نه برای سلام، احوالپرسی طولانی و پیامک بازی مداوم! متوجه می شویم که لزومی ندارد هنگام رانندگی و حتی غیر از رانندگی، بخش عمده ای از حواسمان را به آن اختصاص دهیم.

سرنشینان عزیز!

لطفا در صورت امکان، تماس های ضروری راننده را پاسخ دهید و پیغام ها را شما برسانید یا هنگام استفاده ی راننده از تلفن همراه، خیلی جدی به او تذکر دهید و از او بخواهید که خودرو را متوقف کند.

 

ادامه مطلب همراه، ولی نه در راه! ا