لطفا زنده بمانید!

توجه

 

 همه ی ما می دانیم که زندگی بهتر از مرگ است؛ ولی نمی دانیم چرا «جانِ» خود را در خودرو، و خودرو را در خطر می اندازیم و درنتیجه «جان خود را در خطر»!

چگونه؟!

با نبستن کمربند ایمنی، سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ، رانندگی هنگام خستگی و عدم توجه به جلو یا همان «عدم توجه به زندگی»!

 

توجه:

1-سرنشین عقب هم جان دارد، لطفا همه کمربندهایتان را ببندید.

2-هنگام خواب آلودگی رانندگی نکنید. پشت فرمان، بیدار بیدار باشید.

3-انحراف به مرگ، ممنوع است. با سبقت غیرمجاز، جان خود و دیگران را نگیرید.

 

«جانِ» خودتان و عزیزانتان رعایت کنید.

 

ادامه مطلب لطفا زنده بمانید! ا