غذاهای برطرف‌کننده التهاب قسمت پنجم

ساکارید ,قندی ,رژیم ,واحد قندی ,قسمت پنجم ,التهاب قسمت ,برطرف‌کننده التهاب ,غذاهای برطرف‌کننده ,غذاهای برطرف‌کننده التهاب

غذاهای برطرف‌کننده التهاب

قسمت پنجم

 

 

5 - به گفته دکتر داتیس کرایزن، اگر بیماری در اثر حذف گلوتن بهبود نیافت، ممکن است این شخص نیاز به گرفتن رژیم منوساکاریدی (تک قندی) داشته باشند. (به زبان ساده در یک تقسیم‌بندی می‌توان کربوهیدرات‌ها را به منوساکارید، دی ساکارید و پلی ساکاریدها تقسیم کرد. منوساکاریدها تک قندی هستند، دی ساکارید ها از دو واحد قندی تشکیل شدند و پلی ساکارید ها از چند واحد قندی. ساختار پلی ساکارید ها پیچیده‌تر از منوساکاریدها می‌باشد. گلوکز یا قند خون یک منوساکارید است. مترجم). نام دیگر این رژیم غذایی " رژیم سندرم گوارشی و روانی GAPS " یا"رژیم خاص کربوهیدرات‌ها SCD" می‌باشد.


کم کاری تیروئید

ادامه مطلب غذاهای برطرف‌کننده التهاب قسمت پنجم ا