تعريف استاندارد مورد فلج شل حاد (AFP )

مورد ,تعريف ,استاندارد مورد ,تعريف استاندارد

تعريف استاندارد مورد فلج شل حاد (AFP ): 

هربيمار مبتلا به فلج شل ناگهانی بدون  سابقه قبلي يا ضربه ازجمله هر كودك زیر 15 سال با تشخيص گیلن باره

یا هر مورد مظنون به فلج اطفال در هر سنی .

 

تعريف عاميانه : شروع هر فلج ناگهاني.

 

ادامه مطلب تعريف استاندارد مورد فلج شل حاد (AFP ) ا