(بدون عنوان)

نو بهار است بر آن کوش که خوشدل باشی

                                                         که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

                                                         که تو خود دانی اگر زیرک و  عاقل  باشی

در  چمن  هر  ورقی  دفتر  حالی  دگر  است

                                                        حیف  باشد  که  ز حال  همه غافل باشی

ادامه مطلب (بدون عنوان) ا